Prosumpcja kluczem do rozwoju efektywności energetycznej

Według miarodajnych źródeł bez mała dziewięćdziesiąt procent naszych rodaków jest skłonna udzielić poparcia dla działań proekologicznych związanych z propagowaniem idei wykorzystania OZE. Dobry wynik jest plonem tak zwanego filtra ekonomicznego. Efektywność energetyczna w łatwy sposób da się przełożyć na liczby i przedstawić w dowolnej walucie. I to pozytywnie stymuluje wyobraźnię.

Definicja na początek

Prosument to zarazem producent i konsument. W świetle uwarunkowań branży energetycznej jest to wytwórca energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii. Produkcja umiejscowiona jest w gospodarstwie domowym, które dzięki mikro instalacji o wydajności nieprzekraczającej 40 kW, wytwarza energię na własne potrzeby. Warunkiem jest też nieprowadzenie działalności gospodarczej. Zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie domowym podlega silnemu falowaniu. Dlatego wyprodukowana energia przekazywana jest do sieci energetycznej ogólnej. W zamian prosument ma możliwość nieograniczonego korzystania z energii przesyłanej przez tę sieć. Wynik ekonomiczny poprawia nadwyżka energii produkowana przez mikro instalację lokalną.

Perspektywy rozwoju ruchu prosumenckiego

Szerokie poparcie dla ruchu prosumentów i zwiększania efektywności energetycznej, które dają stabilizację energetyczną w wymiarze lokalnym i ogólnokrajowym, sprawia, że nurt wykorzystania OZE umacnia się i dzięki poparciu władzy nie ma symptomów odejścia od praktyki.

W perspektywie nadchodzącej dekady szacuje się, że do 2030 roku dwadzieścia procent energii wytwarzanej w kraju będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, a połowa tego wyniku przypadnie na lokalne mikro wytwórnie usytuowane w gospodarstwach domowych.

Projekt ma wsparcie zaplecza naukowego, które swoimi pracami zasilą pulę wdrożeń nowoczesnych projektów autorstwa rodzimych naukowców.

Są też przykłady innych krajów, które w zaawansowaniu technologicznym i nasyceniu rynku przewyższają nasze osiągnięcia. Budujący jest fakt, że u wielu z państw prekursorów, wcześniejsze szacunki zostały przekroczone znacznie.

Comments are closed.