Czym jest świadectwo pochodzenia energii elektrycznej?

Na rynku świadectwo pochodzenia oznacza dokument potwierdzający, że dany towar został wyprodukowany w kraju, z którego został dostarczony. Natomiast na rynku energii elektrycznej świadectwa pochodzenia są powiązane z odnawialnymi źródłami energii. Inaczej są nazywane zielonymi świadectwami — są dokumentem, który potwierdza, że energia elektryczna została wytworzona w odnawialnych źródłach energii.

Kto może się ubiegać o świadectwa pochodzenia?

Świadectwa pochodzenia może uzyskać przedsiębiorca, który wytwarza energię elektryczną w OZE, nawet jeśli jest to mikroinstalacja. Dokument taki przysługuje także wytwórcom, którzy wyprodukują energię w tak zwanej fazie rozruchu swojej instalacji. Świadectwa pochodzenia wydaje Urząd Regulacji Energetyki po złożeniu wniosku przez operatora.

Jak złożyć wniosek?

świadectwa pochodzenia

Jednym z kluczowych elementów w sprawie wydania świadectw pochodzenia jest dotrzymanie obowiązujących terminów na złożenie wniosku. Należy to zrobić najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia zakończenia okresu wytwarzania, za który chcemy otrzymać świadectwo. Wniosek można składać za okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Ważne, żeby były to następujące po sobie miesiące w ramach jednego roku kalendarzowego. Najpóźniejszy termin na złożenie wniosku za cały rok kalendarzowy to 14 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Wnioski złożone po terminie wracają z odpowiedzią odmowną. Poza dotrzymaniem terminu liczy się dopilnowanie innych formalności. Wniosek o otrzymanie świadectwa pochodzenia należy przesłać do operatora sieci elektroenergetycznej, która obsługuje naszą instalację. Operator sprawdza dane, które tam umieściliśmy, jeśli je potwierdza, przekazuje wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Termin, jaki obowiązuje operatora na to działanie to 14 dni od chwili złożenia przez nas wniosku.

Procedura przyznania świadectw pochodzenia

Prezes URE weryfikuje wniosek. Jeśli spełnia on wymagania, wytwórca dostaje świadectwa pochodzenia, które zostają wpisane do Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii. Urząd Regulacji Energetyki wydaje je w ciągu 45 dni.

Jeśli wniosek nie spełnia wymogów, zostaje przesłany do wytwórcy w celu uzupełnienia (na co wytwórca ma 7 dni od dnia otrzymania wezwania) lub odrzucony. Opłaty, jakie trzeba ponieść to 17 zł opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia i ewentualnie 17 zł opłaty za pełnomocnictwo, jeśli ktoś inny wykonuje ten proces za wytwórcę. Otrzymane świadectwa pochodzenia dają prawa majątkowe, a te można sprzedaż, gdyż stanowią towar giełdowy. 

Comments are closed.